اسکرین شات هایی از نسخه ۹ ویندوز منتشر شد

سرانجام اولین اسکرین شات ها از نسخه 9 ویندوز منتشر شد نسخه ای که در رابط کاربری خود تغییراتی را ایجاد کرده که سبب مدرن شدن و زیبایی این نسخه شده است (شاید Windows 9 بتواند شکست نسخه 8 را جبران کند)