Tiny Thief Review | کوچک دزد بزرگ

نام Rovio مدت هاست که با سری Angry Birds در آمیخته شده است. اگرچه در گذشته این شرکت تلاش هایی برای گسترده تر شدن با عرضه ی عناوینی ماننذد Amazing Alex و Bad Piggiesداشته است، ولی هیچکدام نتوانستند موفقیت Angry Birds را تکرار کنند، که این عامل باعث شد Rovio قدمی رو به عقب برداشته و Angry Birds های بیشتر و بهبود یافته تری عرضه کند تا جایی که اکنون تمایز آن ها از یکدیگر نیز مشکل است.

Rovio از Angry Birds Star Wars جدیدی سخن می گوید،اطلاعات بیشتر در هفته ی بعد

بر اساس پست کوتاهی در بلاگ Rovio،آن ها "خبر های بزرگی" را برای دوشنبه ی بعدی یا همان July 15 در نظر گرفته اند.گفته می شود این خبر مربوط به بازی جدیدی می شود که این ناشر دارد روی آن کار می کند.انتظار می رود این اطلاعیه به فرانچایز Angry Birds Star Wars مربوط شود.